Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019

Beste MAC-vrienden,

Dit is het laatste bestuursverslag van de Stichting Vrienden van het Magic Art Center. Het bestuur heeft besloten de Stichting per 1 december 2019 te ontbinden. Dat is tevens de datum einde boekjaar en de datum van de balans.

De afgelopen jaren verkregen inkomsten hebben de Stichting in staat gesteld om middelen aan te wenden voor haar doelstellingen, waaronder als belangrijkste doelstelling: “het ondersteunen en in stand houden van het Magic Art Center te Bennebroek”. In 2019 heeft de Stichting € 6.139 gebruikt
om herstel- en verbeterwerkzaamheden aan het MAC mogelijk te maken.

2019 heeft de Stichting afgesloten met een nadelig saldo van € 6.298. Dit is het gevolg van de minder ontvangen donaties enerzijds en uitgevoerde werkzaamheden aan het Magic Art Center anderzijds.

Met de bijdragen aan het Magic Art Center zijn haar volledige reserves aangewend voor haar doelstellingen en is, gegeven het gebrek aan verdere inkomsten, de Stichting ontbonden.

Het Stichtingsbestuur is dank verschuldigd aan allen die de Stichting de afgelopen jaren hebben ondersteund, in het bijzonder de Vrienden van de Stichting.

Tot slot is Jaarrekening 2019 Stichting Vrienden van het Magic Art Center ter inzage.

Leidschendam: 1 december 2019

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het Magic Art Center,
w.g.
Th. H. van de Coevering, voorzitter

P.G. van den Berg, secretaris

W. J. Barbier, penningmeester